F&T Logistics

... to może być pomocne

Wymagania służb sanitarnych:

Wymagania służb fitosanitarnych Pobierz
Wzór upoważnienia WIORiN Pobierz
Ogólna informacja o warunkach INCOTERMS Pobierz
Ogólna informacja o parametrach kontenerów Pobierz

Pomocne linki

WIS Gdansk: www.gdansk.wiw.gov.pl
WIOR Gdynia: www.piorin.gov.pl
Sanepid Gdynia: www.wsse.gda.pl
WIHAJRS Gdynia: www.ijhar-s.gov.pl

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kim jest spedytor?

Spedytor jest to osoba, która zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym lub zleceniodawcy albo na jego rachunek, podejmuje się organizacji wysłania i/lub odbioru przesyłki oraz innych czynności wymaganych i związanych z dostarczeniem przesyłki. O zakresie usługi decyduje treść umowy spedycyjnej oraz specyfika ładunku.

Co oznacza termin „gestia transportowa”?

Jest to prawo i obowiązek zorganizowania, wykonania lub opłacenia transportu danego towaru, wynikający z kontraktu kupna-sprzedaży. W celu ułatwienia zawierania umów handlowych, powszechnie stosowane są formuły handlowe (np. Incoterms), które w sposób przejrzysty określają m.in. zakres gestii transportowej. W dużym uproszczeniu, posiadanie gestii transportowej w eksporcie oznacza sprzedawanie towaru z opłaceniem kosztów transportu „jak najdalej”, natomiast w imporcie kupowanie go „jak najbliżej” miejsca wysyłki lub produkcji.

Co to są warunki dostawy?

Warunki dostawy to zbiór reguł, określających zobowiązania stron, kupującego i sprzedającego. Wyjaśniają kto i od którego momentu ponosi koszty i ryzyko związane z dostarczeniem i ubezpieczeniem przesyłki. Do najczęściej używanych warunków dostawy należą Incoterms® 1990, 2000, 2010, Combiterms oraz Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym. W praktyce najczęściej używanymi w międzynarodowym obrocie towarów reguły Incoterms®.

Co kryje się pod terminem INCOTERMS?

Incoterms (International Commercial Terms) lub inaczej Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu.

Reguły handlowe INCOTERMS:

 • obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi
 • ich stosowanie jest fakultatywne
 • obowiązują tylko eksportera i importera – z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy, firmy transportowe
 • normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to m.in. przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych iimportowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną i nie zajmują się transferem praw własności.

Co to jest akredytywa dokumentowa (letter of credit, L/C)?

Akredytywa to często stosowana forma rozliczeń w handlu międzynarodowym, realizowana za pośrednictwem banku i stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu.

W obrocie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale wspólny mechanizm ich działania można opisać następująco:

 1. Zleceniodawca, którym najczęściej jest kupujący, zabezpiecza w banku określoną sumę, najczęściej poprzez dokonanie blokady na rachunku, złożenie gwarancji lub wykorzystując produkt kredytowy oferowany przez bank.
 2. Zleceniodawca instruuje bank, pod jakimi warunkami i do jakiej kwoty strony trzecie (zazwyczaj sprzedający) mają prawo korzystać z tych pieniędzy. Sposób korzystania z akredytywy może być różny, np. może to być kredyt dla sprzedającego, akceptacja weksli sprzedającego, zapłata sprzedającemu itp. jeśli akredytywa służy jako zabezpieczenie interesów sprzedającego, to musi być nieodwołalna.
 3. Bank wystawia akredytywę (list kredytowy) zgodnie z instrukcjami.
 4. Strona upoważniona (najczęściej sprzedający) korzysta z akredytywy pod warunkiem przedstawienia bankowi dowodu, że wywiązuje się ze swych zobowiązań.

Co to jest konosament (bill of lading)?

Konosament – ang. "bill of lading" (BOL lub B/L), czyli  morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu.
Konosament jest dokumentem wystawionym przez przewoźnika i jest jednym z najważniejszych dokumentów istniejących w transporcie morskim. Jest to dowód dla załadowcy/eksportera, że towar został wydany przewoźnikowi morskiemu i załadowany na pokład statku. W praktyce B/L jest traktowany jako dowód wysłania towaru w podróż morską. Wystawiając B/L przewoźnik morski potwierdza, że dany towar znajduje się w jego posiadaniu i że to on – przewoźnik jest władny wydać go odbiorcy na zasadach określonych w tym dokumencie.

Jakie funkcje spełnia konosament (B/L)?

Konosament :

 • jest dowodem przyjęcia określonego w nim ładunku do przewozu i zobowiązaniem przewoźnika do wydania tego ładunku w porcie przeznaczenia legitymowanemu posiadaczowi konosamentu;
 • jest papierem towarowym, ponieważ reprezentuje towar, na który został wystawiony i upoważnia do dysponowania tym towarem;
 • jest papierem wartościowym (przeniesienie praw własności do ładunku, na który konosament opiewa, wymaga równocześnie przeniesienia/wydania samego dokumentu);
 • jest dokumentem przenaszalnym, w zależności od rodzaju konosamentu poprzez wręczenie, indos, w drodze cesji;
 • nie jest umową przewozu ładunku; (To bardzo istotna cecha B/L. Dokument ten nie jest umową dotyczącą przewozu towarów/ładunków pomiędzy przewoźnikiem a załadowcą, albo pomiędzy przewoźnikiem a odbiorcą. B/L to potwierdzenie przejęcia towaru przez przewoźnika).

Wystawienie konosamentu polega na jego podpisaniu i ewentualnym opieczętowaniu przez upoważnioną do tego osobę.
Konosament wystawia się w kilku ponumerowanych egzemplarzach, z których każdy jest oryginałem dokumentu. Oprócz tego sporządzane są także kopie, które nie upoważniają do dysponowania ładunkiem.

Jakie mamy rodzaje konosamentów?

Konosameny dzielimy na kilka podstawowych grup:

 • Konosament na okaziciela (bearer bill of lading) jest przenoszony poprzez wręczenie. Każda osoba posiadająca konosament  może odebrać ładunek, na który konosament opiewa.
 • Konosament na zlecenie (order bill of lading) jest przenoszony w drodze indosu. Indosowanie konosamentu polega na dokonaniu na nim odpowiednich zapisów (zdarza się, że konosamenty posiadają w tym celu odpowiednią rubrykę oznaczoną: „for endorsement”).
 • Konosament na zlecenie, umożliwia łatwe i bezpieczne dla nabywcy przenoszenie praw, a rów-nocześnie uniemożliwia (lub znacznie utrudnia) odbiór ładunku przez osobę nielegalnie wchodzącą w jego posiadanie, czego nie gwarantuje konosament na okaziciela.
 • Konosament imienny (straight bill of lading, bill of lading to a named/specified/person) może być przenoszony tylko w drodze cesji (przelewu wierzytelności). Przy sprzedaży konosamentu w drodze cesji (przelewu wierzytelności) należy zachować formę pisemną, sporządzając dokument kupna – sprzedaży, podpisany przez strony umowy (sprzedający – kupujący).

Co to znaczy "indosować" konosament?

Indosowanie (żyrowanie) konosamenu, to po prostu złożenie oficjalnego podpisu na odwrocie konosamentu. Poprzez tzw. indos,  wszelkie prawa wynikające z konosamentu na zlecenie zostają przeniesione na inną osobę wskazaną przez indosującego konosament.

Indosy

Rodzaje konosamentów:

 1. “Straight B/L” - konosament bezpośredni – wystawiony bezpośrednio na odbiorcę indywidualnego/firmę, powinien zawierać pełną nazwę i adres,
 2. “To Order” – jest równoznaczny z “To Order of Shipper” – konosament ‘na zlecenie załadowcy’ - odbiorca winien zostać wskazany poprzez prawidłowy ciąg indosów
 3. “To Order of (bank)” – konosament ‘na zlecenie banku’ - odbiorca finalny winien zostać wskazany poprzez prawidłowy ciąg indosów
 4. “To Order of (company)” - konosament ‘na zlecenie firmy’ - odbiorca finalny winien zostać wskazany poprzez prawidłowy ciąg indosów
 5. “Sea Waybill” – morski list przewozowy wystawiony bezpośrednio na odbiorcę, umożliwia przejęcie towaru przez odbiorcę z chwilą jego wyładowania (bez konieczności przedstawienia oryginału konosamentu)

Wymagane indosy, w zależności od rodzaju/sposobu wystawienia konosamentów :

Załadowca
Bank,Firma, Odbiorca Indywidualny
Odbiorca
Notify Party’s
1. Straight B/L
Tak
2. To Order B/L
Tak
Tak
3. To Order of Bank
Tak
4. To Order of Company
Tak
Tak
5. Sea Waybill
Tak

Prawidłowy indos (na odwrocie konosamentu) powinien zawierać:

 1. Pieczątkę firmową
 2. Podpis

Zwolnienie przesyłki może nastąpić na podstawie jednego, prawidłowo indosowanego oryginału konosamentu.
Uwaga: warunki zwolnienia ładunku w przypadku braku wymaganych indosów mogą być uzgodnione indywidualnie.

Co to są klauzule konosamentowe?

Klauzule konosamentowe to inaczej mówiąc warunki przewozu, na podstawie których realizowana jest usługa transportu. W przypadku konosamentów są to tzw. bill of lading terms.

Zawierają one:

 • podstawowe definicje nazw zawartych na konosamencie
 • określają odpowiedzialność przewoźnika, czasem mogą ją zawężać
 • określają odpowiedzialność załadowcy za prawidłowe podanie zawartości kontenera i odpowiedniego umieszczenia towaru w kontenerze
 • określone procedury i sposób postępowania z towarem (cargo)
 • procedury dotyczące konosamentu
 • procedury związane z przewozem towarów
 • procedury związane z dostarczeniem kontenera, informacją o przypłynięciu np. przewoźnik nie ma obowiązku informować o przypłynięciu kontenera i nie może być za to odpowiedzialny.

Czasem armatorzy podają na stronach internetowych te warunki, jeśli tam ich nie znajdziemy, należy o nie poprosić lokalnego agenta.

Co to jest towar o znaczeniu strategicznym?

Jest to towar podwójnego zastosowania oraz uzbrojenie. Kontrola towarów podwójnego zastosowania uregulowana jest ustawodawstwem Unii Europejskiej, natomiast kontrola uzbrojenia w oparciu o krajowe akty prawne.
Towary podwójnego zastosowania są to towary, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych jak i wojskowych, termin ten obejmuje także wszystkie towary w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób mogące być wykorzystanymi do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego (Wykaz towarów podwójnego zastosowania określony w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1504/2004 z 19.07.2004 zmieniającym i aktualizującym rozporządzenie (WE) nr 1334/2000…)
Uzbrojenie jest to broń, amunicja, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologie, określone w wykazie wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra ds. Gospodarki.
(Wykaz uzbrojenia określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 28.09.2004 r. w sprawie wykazu uzbrojenia (Dz.U. nr 221 poz. 2248)).

Na czym polega konsolidacja przesyłek?

Konsolidacja polega na łączeniu kilku mniejszych przesyłek, podążających w tym samym kierunku. W tym celu spedytor sporządza na każdą skonsolidowana przesyłkę oddzielny list przewozowy oraz dodatkowo jeden list zbiorczy z listą ładunkową. Na liście zbiorczym nadawcą jest spedytor konsolidujący przesyłki, a odbiorcą spedytor dekonsolidujący. Przewoźnik ma wgląd tylko w list zbiorczy.

Co oznacza termin przewozy drobnicowe LCL/LTL?

Termin ten oznacza przewozy przesyłek mniejszych niż przestrzeń ładunkowa środka przewozu – kontenera lub trailera. Powszechnie są one określane skrótami: LCL (less than container load), LTL (less than trailer load).

Co oznaczają skróty FCL i LCL?

FCL – Full Container Load – oznacza przesyłkę pełnokontenerową, w praktyce oznaczającą wykorzystanie kontener jedynie dla pojedynczego odbiorcy.

LCL – Less than Container Load – oznacza przesyłkę drobnicową, wykorzystującą jedynie część przestrzeni ładunkowej kontenera. Zaletą tej formy przewozu jest fracht liczony wg miary bądź wagi towaru (jednostką jest metr sześcienny lub tona).

W celu ochrony terytorium Polski przed przenikaniem organizmów szkodliwych, o d 1 stycznia 2009 roku wymagane jest, aby drewniany materiał opakowaniowy używany do importu we wszystkich rodzajach partii był traktowany i oznaczany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych ISPM nr 15. Oznacza to między innymi, że materiał opakowaniowy powinien być oznaczony dwuliterowym kodem kraju ISO, kodem identyfikującym producenta oraz kodem identyfikującym działanie oraz charakterystycznym logo (wzór oznaczenia poniżej).

Jakie towary określamy mianem towarów niebezpiecznych?

Towary niebezpieczne, to towary mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia poprzez swoje właściwości lub też rodzaj opakowania. Są to w szczególności towary chemiczne, wybuchowe, trujące, które podlegają specyficznym obostrzeniom podczas transportu i składowania. Regulacje te, w zależności od gałęzi transportu, określone są międzynarodowymi umowami i kodeksami:

 • ADR w transporcie drogowym
 • IMDG w transporcie morskim (International Maritime Dangerous Goods Code) jest to międzynarodowy morski kod materiałów niebezpiecznych. Nie ma on charakteru międzynarodowej konwencji, a więc nie jest dokumentem obowiązującym, niemniej jednak jest on uznawany i stosowany zgodnie z przyjętą praktyką.
 • IATA DGR w transporcie lotniczym
 • RID w transporcie kolejowym

Co to jest stawka waga/miara (w/m)?

Stawka per 1 tona lub per 1 m3 (cbm). Do obliczeń przyjmuje się wyższy z tych dwóch parametrów. Przykładowo dla przesyłki o wadze 1500 kg i objętości 4,55 cbm, do wyliczenia stawki przyjmuje się większy parametr, czyli objętość 4,55 cbm.

Co oznacza pojęcie okres wolny od opłat za demurrage i detention?

Jest to czas na podjęcie pełnego i zdanie pustego kontenera do portu, określony przez armatora. Po upływie okresu wolnego naliczane są opłaty z tytułu demurrage i detention. Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego do podjęcia kontenera z portu. Opłaty z tytułu detention obejmują okres od momentu podjęcia do zdania pustego kontenera do portu. Długość okresu wolnego od demurrage i detention może być różna i wynika z zapisu w taryfach armatorskich, jak i indywidualnych warunków umowy z armatorami.

Jakie są wymiary wewnętrzne kontenerów 20DV i 40DV?

Kontener 20-stopowy (20ft) – 5883mm x 2330 x 2355 (długość x szerokość x wysokość)
Kontener 40-stopowy (40ft) – 12010mm x 2337 x 2371 (długość x szerokość x wysokość)

Co oznacza skrót ETD/ETA?

ETD – estimated time of departure – przypuszczalny czas wypłynięcia statku z portu
ETA – estimated time of arrival – przypuszczalny czas gotowości statku do wejścia do portu

Ile europalet mieści się w kontenerze 20-stopowym/40-stopowym?

W kontenerze 20-stopowym - 11 europalet
W kontenerze 40-stopowym - 23 europalety

Co to jest feeder?

Feeder to statek, dowożący mniejsze partie towarów do/z portów oceanicznych z/do mniejszych portów np. z Gdyni do Hamburga/z Hamburga do Gdyni.

Co oznacza sformułowanie door-to-door?

Door-to-door oznacza pełną obsługę spedycyjną, od momentu odbioru towaru od dostawcy, aż do momentu jego dostarczenia do odbiorcy, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych formalności.